CMS

Nieruchomości i prawo budowlane

background

Kulpa Kozak to przede wszystkim gwarancja najwyższych usług prawnych dla każdego sektora branży nieruchomości: biurowców, centrów handlowych, mieszkań, hoteli, czy magazynów. To, co nas wyróżnia to znakomita znajomość rzeczywistego działania przedsiębiorstw nieruchomościowych oraz firm budowlanych od kuchni.

 • Kompleksowa pomoc prawna w trakcie nabywania gruntów i nieruchomości pod przyszłe inwestycje (land acquisitions)

 • Finansowanie inwestycji poprzez środki własne, jak i w procesie finansowania zewnętrznego (kompleksowy proces pozyskiwania finansowania bankowego)

 • Wyjście z inwestycji, w tym negocjowanie umów ubezpieczenia ryzyk transakcyjnych, R&W oraz klauzul indemnifikacyjnych

 • Doradztwo w całym administracyjnoprawnym procesie inwestycyjnym (decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, decyzje zatwierdzające projekt budowlany, w tym zamienny i udzielające pozwoleń na budowę, decyzje udzielające pozwoleń na użytkowanie, wszelkie inne kwestie administracyjnoprawne z tym związane), umowy dotyczące budowy lub przebudowy dróg w związku z inwestycjami niedrogowymi

 • Obsługa głównych kontraktów zawieranych w toku procesu inwestycyjno – budowlanego, w tym umowy z projektantami, inspektorami nadzoru budowlanego

 • Kompleksowa obsługa umów o roboty budowlane w tym szeregu kontraktów towarzyszących obejmujących zabezpieczenia, czy umowy ubezpieczeń

 • Obsługa głównych kontraktów zawieranych w toku procesu inwestycyjno – budowlanego, w tym umowy z projektantami, inspektorami nadzoru budowlanego,

 • Kompleksowa obsługa umów o roboty budowlane w tym szeregu kontraktów towarzyszących obejmujących zabezpieczenia, czy umowy ubezpieczeń,

 • Spory sądowe dotyczące roszczeń z tytułu wadliwej dokumentacji projektowej, nieterminowego przekazania placu terenu budowy, kosztów ogólnych budowy, naliczonych kar umownych, zapłaty wynagrodzenia i jego podwyższenia, rozliczenia wykonanych robót dodatkowych i zamiennych, skuteczności odstąpienia od umowy, robót gwarancyjnych czy nieuzasadnionego skorzystania przez inwestora z zabezpieczenia.

 • Obsługa umów najmu komercyjnego oraz dokumentów zabezpieczeń

 • Kompleksowa obsługa zarządzania budynkami, serwisu technicznego, zarządzania teleinfrastrukturą budynkową, windykacją należności

Zapraszamy do kontaktu. Wyślij do nas wiadomość: