CMS

Ochrona płynności finansowej i restrukturyzacja

background

Pomagamy we wszelkich kwestiach prawnych związanych z ryzykiem niewypłacalności, gdy klient jest dłużnikiem. Gdy jest wierzycielem wspieramy go w działaniach mających na celu maksymalizację poziomu zaspokojenia należności, w tym także w działaniach zmierzających do ochrony i efektywnego wykorzystania zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika.

  • Prowadzenie postępowań spornych z elementami prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego zarówno po stronie syndyka, upadłego oraz wierzyciela jak i członków zarządu

  • Reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach upadłościowych, w szczególności w zakresie zgłaszania wierzytelności, wnoszenia sprzeciwów do list wierzytelności oraz sporządzania pism procesowych.

  • Przygotowanie oraz wdrożenie pozasądowych instrumentów restrukturyzacyjnych (umowy standstill, układy z wierzycielami, dwu- i wielostronne porozumienia dotyczące restrukturyzacji zadłużenia)

  • Kompleksowe zastępstwo procesowe, w tym reprezentacja klientów w trakcie czynności sądowych dotyczących otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz na posiedzeniach rady wierzycieli oraz zgromadzeniach wierzycieli

  • Przygotowanie struktury prawnej i podatkowej transakcji zbywania i nabywania wierzytelności i aktywów zagrożonych (distressed assets), w tym wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo, przygotowaniu i negocjowaniu pełnej dokumentacji transakcji sprzedaży wierzytelności, w tym umów zabezpieczeń, przygotowaniu umów restrukturyzacji, umów standstill, porozumień pomiędzy wierzycielami, w przypadku restrukturyzacji obejmującej sekurytyzację – doradzaniu w zakresie sekurytyzacji wierzytelności, przygotowaniu warunków emisji obligacji, certyfikatów inwestycyjnych, tworzeniu funduszy inwestycyjnych, w tym niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, przygotowaniu umów o współpracy z towarzystwami funduszy inwestycyjnych

  • Doradztwo i reprezentacja w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej, w szczególności w postępowaniach dotyczących byłych członków kadry menedżerskiej oraz byłych przedsiębiorców

Zapraszamy do kontaktu. Wyślij do nas wiadomość: