Wszelkie dane zamieszczone na stronie kulpakozak.com mają charakter informacyjny. Fotografie, materiał tekstowy i graficzny, w tym znaki firmowe stanowią przedmiot ochrony prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego. Prawa do wszelkich danych, materiałów, treści, koncepcji, projektów i rozwiązań graficznych, zawartych na stronie internetowej, przysługują kancelarii Kulpa Kozak Adwokaci i Radcowie prawni sp. p. („Kulpa Kozak”) chyba że z treści strony internetowej wynika, że prawa takie przysługują osobom trzecim, jednak w każdym przypadku podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisów chroniących własność przemysłową i intelektualną. Tym samym, zawartość strony internetowej nie może być zmieniana, reprodukowana w żadnej postaci i żadnymi metodami, tj. zarówno elektronicznymi jak i mechanicznymi, obejmującymi kopiowanie, fotokopiowanie, nagrywanie, wprowadzanie do systemów przetwarzania danych. Jakakolwiek modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, dystrybucja w celach innych niż informowanie lub promowanie w szczególności komercyjnych całości lub części strony internetowej, bez pisemnej zgody Kancelarii jest zabroniona. Dane i informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią porady prawnej ani jakiejkolwiek innej formy świadczenia pomocy prawnej, a także nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c.

Jakiekolwiek ingerowanie w treść lub formę strony internetowej jest bezprawne. Przypisanie sobie autorstwa własnej strony internetowej poprzez takie redakcyjnie zmodyfikowanie bądź inną zmianę (np. poprzez zapożyczenie innych wyrazów czy zwrotów), że nadal pozostawiony zostanie sens pracy twórczej Kulpa Kozak stanowi przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.